Home

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Οροι χρήσης
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Η Best Sms.gr, δημιουργήθηκε από την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε., με σκοπό να προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να απολαμβάνουν τις πολύ υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες της μαζικής αποστολής sms (bulksms).

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης των υπηρεσιών της Best Sms, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. μέσω της Best Sms, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

-Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη
-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας
-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.
Έτσι, κατά συνέπεια η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.

Χώρες Κάλυψης Ελλάδα,Κύπρος,Αλβανία.

Για λόγους σωστής εμφάνισης των αναφορών , διαγράφονται αυτόματα προγενέστερες αναφορές.

Οι υπηρεσίες της Best Sms παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από τη Best Sms, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται.

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες, αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms, υποκείμενη εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε., για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η μη ενάσκηση από την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ενδέχεται να ζητήσει τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή Κωδικού Πρόσβασης, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες της Best Sms ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. σε τρίτους.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.


Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών της Best Sms στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της υπηρεσίας Best Sms σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δικαιούται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας Best Sms, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών της υπηρεσίας Best Sms, η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία της Best Sms, τα οποία κοινοποιούνται στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. από τους χρήστες, μέσω της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms.

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. με σκοπό την δρομολόγηση των μηνυμάτων και την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων κίνησης όπως ο αριθμός, η διεύθυνση ταυτότητας της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, τους κωδικούς πρόσβασης, τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, η δρομολόγηση της υπηρεσίας, καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.

Οι χρήστες της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή.

Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της Best Sms, υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα. H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Best Sms σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους χρήστες της Best Sms έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία.

- Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την δρομολόγηση των μηνυμάτων και την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες της Best Sms.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της Best Sms καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς την Best Sms.

- Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

- Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της Best Sms.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Θηβών.

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Επίσης η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης υπηρεσιών Internet γρήγορα και με πλήρη ασφάλεια.Σας δίνει άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας, σε περιβάλλον ισχυρής κρυπτογράφησης πάντα με την εγγύηση της τράπεζας Πειραιώς. Αυτό εξασφαλίζει τη φερεγγυότητα και την αποδεδειγμένα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους ONLINE με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εγγύηση σήμερα.

Η αγορά sms δεν μπορεί να ακυρωθεί σε καμία περίπτωση, είτε έχει πραγματοποιηθεί με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. μπορεί να τροποποιεί τις τιμές χρέωσης των sms, όταν κριθεί αυτό σκόπιμο από την πλευρά της, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms (bulksms) της Best Sms έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. παρακαλεί τους χρήστες που δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους, να μην χρησιμοποιούν την υπηρεσία Best Sms.

Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιου εκ των παραπάνω όρων, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε., διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της Best Sms.

Για αγορές εκτός Ελλάδας , Κύπρου και Αλβανίας η χρέωση είναι 3sms ανα παραλήπτη.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τη Best Sms οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. στον αριθμό: 8015001506 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bestsms.gr

Εκτυπώσιμη έκδοση (εμφάνιση εκτύπωσης)


Αναζήτηση:
Πλοήγηση

- Αρχική- Η εταιρεία μας- Ποιούς αφορά- Πλεονεκτήματα- Μεταπωλητές- Τιμοκατάλογος- Συχνές Ερωτήσεις- Εορτολόγιο- Τρόπος Χειρισμού- Αποστολή με Κριτήριο- Προγραμματισμένη Αποστολή- Έλεγχος Εγκυρότητας Κινητού (HLR- LOOK UP) - SMS API Διασύνδεσης Εξωτερικών Web Εφαρμογών- Δωρεάν Υπηρεσίες- Επικοινωνία


- Online αγορά SMS
- Αγορά ελέγχων αριθμών
   Hlr Lookup

- Προηγούμενες παραγγελίες


Verified by Visa
MasterCard SecureCode
Τράπεζα Πειραιώς
Αποκτήστε την για άνετες και ασφαλείς αγορές από το Internet και το τηλέφωνο.»
Virtual προπληρωμένη κάρτα WEBUYLive phone support
 
Copyright © 2018 by: Bestsms.gr All Rights Reserved. Created by: Hostingcenter.gr
Best sms.gr
Επικοινωνία Ε.Π.Ε., Τηλέφωνο: 801 500 1506, Φαξ: 801 500 1507,